கணிதக் கண்காட்சி - காணொளித் தொகுப்பு

DEO ILLUPPUR
திரு .ப.சண்முகநாதன் M.Sc.,M.Ed.,M.A.,M.A.,M.Phil.
மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் ,
இலுப்பூர் கல்வி மாவட்டம்.
கணிதக் கண்காட்சி - பகுதி 1


கணிதக் கண்காட்சி - பகுதி 2


கணிதக் கண்காட்சி - பகுதி 3


கணிதக் கண்காட்சி - பகுதி 4


கணிதக் கண்காட்சி - பகுதி 5


Designed by HiTech Designers